เช็กลิสต์แนวข้อสอบ TCAS สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง?

468

ปัจจุบันรูปแบบการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษานั้นจะเป็นการสอบภายใต้ชื่อ TCAS เป็นระบบการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เปิดรับเป็นรอบๆ 1 ปีจะรับประมาณ 5 รอบ แต่ทั้งนี้การสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบและแนวข้อสอบ TCAS แบบไหนบ้าง บทความนี้มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสอบ TCAS มาฝาก

แนวข้อสอบ TCAS

รูปแบบการสอบ GAT/PAT

เริ่มต้นที่รูปแบบการรับเข้ามหาวิทยาลัย เป็นแนวข้อสอบ TCAS เริ่มต้นที่การสอบ GAT หรือที่ย่อมาจาก General Aptitude Test เป็นแนวข้อสอบ TCAS ที่ทดสอบความถนัดโดยทั่วไป มีทั้งข้อสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 150 คะแนน ทั้งนี้การสอบ GAT นั้นจะเน้นการอ่านและคิดวิเคราะห์ ตลอดไปจนถึงการเน้นเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขปัญหา ถัดมาคือการสอบ PAT หรือที่ย่อมาจาก Professional Aptitude Test แนวข้อสอบ TCAS อีกหนึ่งประเภทที่ทดสอบความถนัดทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา อย่างเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม พื้นฐานวิชาชีพครู ตลอดไปจนถึงความถนัดทางด้านภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อันได้แก่ภาษาที่สาม

รูปแบบการสอบ ONET

อีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นแนวข้อสอบ TCAS การสอบ ONET ที่ย่อมาจาก Ordinary National Education Test เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอบที่อยู่ในระบบ TCAS  หรือระบบรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องสอบ เป็นการเน้นวัดผลการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการวัดความรู้พื้นฐานโดยทั่วไป การสอบ ONET ภายใต้แนวข้อสอบ TCAS นั้นแบ่งออกได้เป็น 5 วิชาพื้นฐาน ได้แก่วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และภาษาไทย

รูปแบบการสอบวิชาสามัญ

เป็นอีกหนึ่งแนวข้อสอบ TCAS ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ มีส่วนใช้ในการวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยรูปแบบการสอบนั้นประกอบไปด้วย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

การสอบวิชาเฉพาะ

สำหรับรูปแบบและแนวทางการสอบสุดท้าย เป็นแนวข้อสอบ TCAS ที่มีส่วนในการใช้วัดผลและยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน กับการสอบวิชาเฉพาะในรูปแบบวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะไม่เหมือนกับการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ PAT ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่จะเป็นการสอบวิชาความถนัดเฉพาะแพทย์ (กสพท.) ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดทางด้านศิลปะ เพื่อวัดความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการจะเข้าคณะเฉพาะทางนั่นเอง

รูปแบบและแนวข้อสอบ TCAS โดยคร่าวๆ ที่มีผลมาจนถึง ณ ปัจจุบันที่เผยแพร่บทความนี้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้นักเรียนหรือน้องๆ ที่กำลังค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบและยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยแนะนำให้ศึกษาเกณฑ์ให้ครบถ้วนว่าคณะที่ตนเองต้องการจะเข้าศึกษาต่อนั้นใช้เกณฑ์อะไรประกอบร่วมบ้าง จากนั้นก็ทำการวางแผนล่วงหน้า เพื่อเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยในฝันของเรานั่นเอง