คอมพิวเตอร์ กับ ประโยชน์อีกมากมาย

1267

คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกอาชีพ ทั้งนักเรียนนักศึกษา  ทุกองค์กร  รวมถึงคนทั่วไปและผู้ใช้ตามบ้านด้วย  โดยแบ่งเป็นด้าน ได้ดังนี้

1. ด้านงานราชการ  หน่วยงานทางราชการจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ที่ว่าการอำเภอ ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ หรือทำบัตรประชาชน

2. ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม  คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระบบการจราจรทางบกและทางอากาศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบของเส้นทางการจราจร

3. ด้านงานการศึกษา  การเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

4. ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการศึกษา คำนวณ ค้นคว้า วิจัย และจำลองสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสร้างผลงานใหม่ๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การสำรวจและขุดเจาะทรัพยากรธรณี การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์